Algemene voorwaarden Domeinselect.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of offertes van Domeinselect.nl. Domeinselect.nl is een handelsplatform van de onderneming FLV-Design, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Leewarden onder nummer: 67571514.
Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst tussen Domeinselect.nl en een opdrachtgever.

 

Artikel 1. Definities

1.1 Aanbod: een voorstel van Domeinselect.nl tot het sluiten van een Overeenkomst al dan niet naar aanleiding van een door Opdrachtgever ingediende Aanvraag.

1.2 Aanvraag: een verzoek van opdrachtgever aan Domeinselect.nl tot het doen van een offerte.

1.3 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

1.4 Domeinselect.nl; website / portaal voor de handel in domeinnamen en webdiensten.

1.5 Huurovereenkomst: de Overeenkomst betreffende de huur van een domeinnaam waarbij Opdrachtgever een Huurbedrag betaalt in ruil voor het verkrijgen van het gebruiksrecht van de domeinnaam gedurende de Huurperiode.

1.6 Huurperiode: de periode waarin Opdrachtgever de domeinnaam huurt en daartoe een gebruiksrecht van Domeinselect.nl verkrijgt.

1.7 Huurbedrag: het bedrag dat Opdrachtgever voor elke Leaseperiode op grond van de Huurovereenkomst verschuldigd is voor het leasen van een domeinnaam.

1.8 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep, die een Overeenkomst aangaat met Domeinselect.nl.

1.9 Koopoptie: de vermelding in het Aanbod dat Opdrachtgever gedurende de Leaseperiode een verzoek tot aankoop van de betreffende domeinnaam bij Domeinselect.nl kan indienen.

1.10 Koopovereenkomst: de Overeenkomst betreffende de koop en overname van een domeinnaam waarbij Opdrachtgever de Koopprijs verschuldigd is in ruil voor de verplichting van Domeinselect.nl om de domeinnaam over te dragen door middel van registratie (na registratie) op naam van Opdrachtgever.

1.11 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Domeinselect.nl en Opdrachtgever,

bestaande uit een Lease- of Koopovereenkomst.

1.12 Koopprijs: het bedrag dat Opdrachtgever aan Domeinselect.nl verschuldigd is in het kader van de overdracht van een domeinnaam.

 

Artikel 2. De wijze van het sluiten van de overeenkomst

2.1 Opdrachtgever kan bij Domeinselect.nl direct een domeinnaam aanschaffen of een Aanvraag tot huur of koop indienen voor de door Opdrachtgever gewenste domeinnaam. Daarop kan Domeinselect.nl per e-mail vrijblijvend een Offerte sturen, waarin de domeinnaam en het Huurbedrag of Koopprijs worden vermeld. Het Aanbod kan aanvullende voorwaarden bevatten. Deze prevaleren boven hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.

2.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Domeinselect.nl de aanvaarding van het Aanbod door de Opdrachtgever heeft ontvangen en nadat Domeinselect.nl de ontvangst daarvan schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.

2.3 Indien meerdere partijen tegelijkertijd een Aanbod voor dezelfde domeinnaam accepteren, is het tijdstip van ontvangst van de eerste aanvaarding zoals vastgelegd door Domeinselect.nl bepalend.

 

Artikel 3. Uitvoering van de huurovereenkomst

3.1 Na het tot stand komen van een Huurovereenkomst en de ontvangst van het Huurbedrag verkrijgt de Klant een exclusief, niet-overdraagbaar, gebruiksrecht van de domeinnaam zoals vermeld in het Aanbod voor de daarin bedoelde Huurperiode. Het gebruik van de domeinnaam tijdens de Huurperiode is onderworpen aan de gedragsregels uiteengezet in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden.

3.2 Domeinselect.nl zal ten behoeve van opdrachtgever medewerking verlenen aan het ter beschikking stellen van de domeinnaam conform de redelijke instructies van opdrachtgever, bijvoorbeeld door de domeinnaam door te sturen naar een andere URL of door het invoeren van de wijziging van de naamservers.

3.3 Opdrachtgever kan te allen tijde het doorsturen of wijzigen van de nameservers voor de gehuurde domeinnaam laten aanpassen door middel van het daartoe schriftelijk indienen van een verzoek bij de helpdesk van Domeinselect.nl. Domeinselect.nl zal zich inspannen om een dergelijk verzoek zo snel mogelijk in behandeling te nemen.

3.4 Gedurende de Huurperiode zal Domeinselect.nl zich inspannen om het doorsturen of wijzigen van de nameservers beschikbaar te houden.

 

Artikel 4. Koopoptie binnen de lease

4.1 Alleen indien het Aanbod tot het aangaan van een Huurovereenkomst een Koopoptie bevat, heeft de Opdrachtgever tijdens de Huurovereenkomst de mogelijkheid om houder van de domeinnaam te worden, met inachtneming van de in het Aanbod en dit artikel uiteengezette voorwaarden.

4.2 Indien de Klant gebruik wenst te maken van de Aankoopoptie, kan de Klant hiervoor een Applicatie sturen via het account van de Klant of per e-mail naar Domeinselect.nl. De datum waarop de Applicatie door Domeinselect.nl is ontvangen, bepaalt of de Aankoopoptie tijdig is gebruikt. De Applicatie dient te worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een Aanbod tot het aangaan van een Koopovereenkomst.

4.3 Na ontvangst van de Applicatie als bedoeld in het vorige lid, zal Domeinselect.nl een Aanbod doen voor het aangaan van een Koopovereenkomst. Het Aanbod is zeven (7) dagen geldig waarna het vervalt, tenzij uitdrukkelijk een andere geldigheidsduur is vermeld. Opdrachtgever kan dit Aanbod accepteren door middel van betaling van de Koopprijs aan Domeinselect.nl binnen de geldigheidsduur van het Aanbod.

4.4 De Huurovereenkomst eindigt zodra een Koopovereenkomst met betrekking tot dezelfde domeinnaam tot stand is gekomen. In geen geval zal restitutie van de reeds betaalde huur plaatsvinden.

 

Artikel 5. Uitvoering van de Koopovereenkomst

5.1 Na het tot stand komen van een Koopovereenkomst en nadat de Klant aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan, zal Domeinselect.nl de handelingen verrichten die nodig zijn om de overdracht van de domeinnaam te bewerkstelligen en om de Opdrachtgever tot houder van de domeinnaam te maken. Indien hiervoor medewerking van Opdrachtgever vereist is, zal Opdrachtgever op eerste verzoek de benodigde medewerking verlenen.

5.2 De overdracht van een domeinnaam vindt uitsluitend plaats nadat Domeinselect.nl de volledige betaling van de Koopprijs en de ondertekende Koopovereenkomst heeft ontvangen.

5.3 Na een succesvolle overdracht van een domeinnaam stuurt Domeinselect.nl een bevestigingsmail naar de Klant.

 

Artikel 6. De gedragsregels voor het leasen van domeinnamen

6.1 De gedragsregels in dit artikel zijn van toepassing op het gebruik van de domeinnaam in het kader van een Huurovereenkomst.

6.2 Het is opdrachtgever verboden de domeinnaam – direct of indirect – te gebruiken waarbij nederlandse of andere op opdrachtgever of Domeinselect.nl van toepassing zijnde wet- of regelgeving wordt geschonden, dan wel waardoor rechten van derden worden geschonden.

6.3 Domeinselect.nl verbiedt opdrachtgever (ongeacht of dit al dan niet legaal is) de domeinnaam te gebruiken op een wijze die op enigerlei wijze:

– duidelijk vernederend, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is;

– kinderporno of bestialiteitspornografie verspreidt, of die kennelijk van

bijstand daarbij;

– leidt tot inbreuk op de privacy van derden;

– hyperlinks bevat, torrents, of verwijst naar (vindt de locatie van) materiaal

die kennelijk inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;

– inbreuk maakt op de merkrechten of handelsnamen van derden;

– bijdraagt tot de verspreiding van ongevraagde commerciële, charitatieve of idealistische communicatie;

– bijdraagt tot de verspreiding van kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware;

– andere inhoud bevat die naar het oordeel van Domeinselect.nl ongewenst is.

6.4 Opdrachtgever dient te voorkomen dat de waarde van de domeinnaam wordt aangetast. Opdrachtgever dient in het bijzonder (maar niet uitsluitend) te voorkomen dat de domeinnaam op een zwarte lijst (zoals antispamlijsten of het AdSense-programma van Google) terechtkomt. Indien dit zou gebeuren, zal de Klant een onmiddellijk opeisbare financiële boete oplopen van EUR 50.000,- vermeerderd met een financiële boete van EUR 2.500,- voor elke dag waarop de rapportage op de zwarte lijst blijft staan, hetgeen geen afbreuk doet aan het recht van Domeinselect.nl om de werkelijk geleden schade op de Klant te verhalen. Opdrachtgever dient voorts al het mogelijke te doen om het negatieve effect op de waarde ongedaan te maken. Er wordt geen financiële sanctie opgelegd

opgelegd indien Opdrachtgever kan aantonen dat de berichtgeving op de zwarte lijst in redelijkheid niet aan Opdrachtgever kan worden toegerekend.

6.5 Indien naar het oordeel van Domeinselect.nl schade of een ander gevaar ontstaat voor de

werking van het computersysteem of het netwerk van Domeinselect.nl of van derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door onjuiste DNS-instellingen, is Domeinselect.nl gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar te voorkomen of te voorkomen.

6.6 Indien Domeinselect.nl een klacht ontvangt met betrekking tot enige inbreuk op dit artikel door de Klant, of zelf ontdekt dat dit het geval lijkt te zijn, zal Domeinselect.nl de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of inbreuk. Opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk reageren, waarna Domeinselect.nl zal beslissen welke actie te ondernemen. In uitzonderlijke gevallen waarin de klager naar het oordeel van Domeinselect.nl heeft verzocht

dat de klacht niet wordt doorgestuurd, of indien Domeinselect.nl van mening is dat de inbreuk onbetwistbaar is, hoeft Domeinselect.nl de klacht niet door te sturen.

6.7 Indien Domeinselect.nl van mening is dat er sprake is van een inbreuk, zal Domeinselect.nl de domeinnaam uit het DNS verwijderen, dan wel andere maatregelen nemen die Domeinselect.nl gelet op de aard van de inbreuk passend acht.

6.8 Domeinselect.nl is te allen tijde gerechtigd aangifte te doen van strafbare feiten waarvan zij kennis krijgt en medewerking te verlenen aan de door justitiële autoriteiten of andere autoriteiten naar behoren uitgevaardigde bevelen. Voorts is Domeinselect.nl gerechtigd de naam, het adres en andere identificerende gegevens van de Opdrachtgever te verstrekken aan een derde die klaagt dat de Opdrachtgever inbreuk heeft gemaakt op de rechten van die derde of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van deze klacht redelijkerwijs voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij het verstrekken van de gegevens. Hoewel Domeinselect.nl ernaar streeft zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk te handelen na ontvangst van klachten jegens de Opdrachtgever, is Domeinselect.nl nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.

 

Artikel 7. Vergoedingen

7.1 Opdrachtgever vrijwaart Domeinselect.nl voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de domeinnaam en het gebruik daarvan, behoudens voor zover bepaald in het volgende lid. Opdrachtgever is als enige jegens derden aansprakelijk voor inbreuken, rechtsbreuken en andere onrechtmatige handelingen met betrekking tot de domeinnaam.

7.2 Opdrachtgever vrijwaart Domeinselect.nl in het kader van een Huurovereenkomst voor aanspraken van derden waarbij het als zodanig geregistreerde houden van de domeinnaam (dus afgezien van het gebruik van enige inhoud) jegens deze derden als onrechtmatig wordt beschouwd. Indien in een dergelijk geval wordt vastgesteld dat Domeinselect.nl afstand moet doen van de domeinnaam of deze moet beëindigen, zal het resterende deel van het Huurbedrag aan opdrachtgever worden terugbetaald.

7.3 De Opdrachtgever is jegens Domeinselect.nl volledig aansprakelijk voor alle schade die Domeinselect.nl lijdt indien een bevoegde instantie (zoals een rechter, overheidsinstantie, arbitragecommissie of een krachtens een overeenkomst gemachtigde geschillencommissie) bepaalt dat afstand moet worden gedaan of beëindigd van de domeinnaam, indien de oorzaak daarvan aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend.

 

Artikel 8. Prijzen, facturatie en betaling

8.1 Alle prijzen waarnaar wordt verwezen in een Aanbieding, offerte of andere materialen afkomstig van

Domeinselect.nl, zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van programmeerfouten of typografische fouten.

8.2 Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie.

8.3 In het kader van een Huurovereenkomst zal het Huurbedrag altijd voorafgaand aan de Huurperiode in rekening worden gebracht en geïncasseerd. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat incasso-instructies kunnen worden uitgevoerd, onder meer door middel van het daartoe ter beschikking houden van een voldoende saldo op de rekening waarvoor Opdrachtgever toestemming heeft verleend. Indien de afhaalinstructies niet zijn geslaagd, ongeacht de oorzaak, zal het voor de Klant noodzakelijk zijn om onmiddellijk de

betaling op een andere manier.

8.4 Indien een Huurbedrag niet is betaald binnen dertig (30) dagen na de

bij aanvang van de Huurperiode is Domeinselect.nl gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 

Artikel 9. Beperking van aansprakelijkheid

9.1 Domeinselect.nl is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor directe schade in verband met een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst die aan Domeinselect.nl kan worden toegerekend. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:

  1. schade aan lichamelijke zaken (materiële schade);
  2. de redelijke kosten voor het vaststellen van de oorzaak en omvang van de schade en voor het voorkomen en beperken van deze schade, voor zover verband houdend met de directe schade als hier bedoeld.

9.2 Domeinselect.nl is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, zoals: schade door gederfde omzet of winst, vertragingsschade, verlies door verloren gegevens, schade door overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verlenen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de Opdrachtgever en schade als gevolg van door Domeinselect.nl verstrekte informatie of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk deel uitmaken van de Overeenkomst.

9.3 In geval van aansprakelijkheid op grond van lid 1 van dit artikel is het maximumbedrag dat per incident zal worden betaald – waarbij een reeks samenhangende incidenten als één incident moet worden aangemerkt – beperkt tot een bedrag gelijk aan de betalingen die opdrachtgever in de drie (3) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis op grond van de Overeenkomst aan Domeinselect.nl heeft betaald (exclusief BTW).

9.4 De aansprakelijkheid van Domeinselect.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien de Opdrachtgever Domeinselect.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn is gesteld waarbinnen de tekortkoming kan worden verholpen, en Domeinselect.nl daarna toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen.

periode ook. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Domeinselect.nl adequaat kan reageren. De ingebrekestelling dient binnen dertig (30) dagen na ontdekking van de schade door Domeinselect.nl te zijn ontvangen.

9.5 Domeinselect.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuist ingevoerde DNS-records.

9.6 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van Domeinselect.nl.

9.7 Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden verplicht indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds voorzienbaar kon of behoorde te zijn, elke redelijke mogelijkheid tot nakoming verhindert.

 

Artikel 10. Duur en beëindiging van de Huurovereenkomst

10.1 De Huurovereenkomst loopt voor de in het Aanbod genoemde Huurperiode, dan wel bij gebreke daarvan voor een periode van twaalf (12) maanden.

10.2 Na deze periode wordt de Huurovereenkomst stilzwijgend verlengd voor hetzelfde

termijn als bedoeld in lid 1, tenzij een van de partijen deze in

schrijven en tijdig.

10.3 Voor zover in deze Algemene Voorwaarden of in de Huurovereenkomst niet anders is bepaald, kan een Huurovereenkomst niet tussentijds worden opgezegd. Zowel de Klant als

Domeinselect.nl kan de Huurovereenkomst opzeggen met ingang van het einde van de looptijd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

10.4 In afwijking van het vorige lid kan Domeinselect.nl de Domeinselect.nl opschorten of

de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:

een. Opdrachtgever is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting uit de Overeenkomst;

  1. Er is een faillissementsaanvraag van opdrachtgever ingediend;
  2. Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd;
  3. Opdrachtgever het Huurbedrag niet binnen dertig (30) dagen na aanvang van de Huurperiode heeft voldaan;
  4. De werkzaamheden van de Opdrachtgever worden beëindigd of geliquideerd.

10.5 Indien Domeinselect.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit hoofde van de wet en de Overeenkomst, waaronder begrepen de vordering tot betaling van de verrichte diensten.

10.6 Het is Domeinselect.nl toegestaan de Domeinnaam te verhuren of te verkopen aan een ieder waaronder concurrenten van De Klant, met onmiddellijke ingang vanaf de einddatum.

 

Artikel 11. Aanpassingen prijzen en algemene voorwaarden

11.1 Domeinselect.nl behoudt zich het recht voor de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

11.2 Domeinselect.nl heeft het recht de prijs naar eigen inzicht te verhogen bij elke verlenging van een Huurovereenkomst.

11.3 De Klant wordt uiterlijk dertig (30) dagen voor de inwerkingtreding daarvan per e-mail, of via een ander kanaal waarover Domeinselect.nl kan aantonen dat de kennisgeving door de Klant is ontvangen, op de hoogte gesteld van wijzigingen en prijsverhogingen.

 

Artikel 12. Diverse bepalingen

12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders voorschrijven, zullen alle geschillen die uit de Overeenkomst mochten voortvloeien, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Domeinselect.nl is gevestigd.

12.3 Indien enige bepaling van deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de gehele Overeenkomst. Partijen zullen in dat geval een nieuwe bepaling (nieuwe bepalingen) ter vervanging vastleggen waarbij, zoveel mogelijk binnen de wet, de strekking van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zal worden uitgevoerd.

12.4 Onder “schriftelijk” wordt naast papieren documenten, e-mailberichten en communicatie per fax mede verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de berichten voldoende zijn vastgesteld.

12.5 De logbestanden en andere, al dan niet elektronische, administratieve gegevens van Domeinselect.nl vormen sluitend bewijs van argumenten van Domeinselect.nl en de door Domeinselect.nl ontvangen of opgeslagen versie van enige door Domeinselect.nl ontvangen of opgeslagen (elektronische) communicatie geldt als authentiek, tenzij door Opdrachtgever tegenbewijs is.

12.6 Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij. Deze toestemming is echter niet nodig in geval van bedrijfsovername of overname van de meerderheid van de aandelen van de betrokken partij.

12.7 Opdrachtgever dient bij het aangaan van de Overeenkomst een werkend e-mailadres op te geven. Domeinselect.nl mag alle meldingen met betrekking tot de

Akkoord met dit e-mailadres. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat e-mailberichten afkomstig van Domeinselect.nl niet worden geblokkeerd door Spamfilters en dergelijke.